promocja SOLHERBS - Witamina C 1000 gratis

Kup 2 (lub więcej) produktów SOLHERBS, a witaminę C 1000 SOLHERBS z wygodną ekologiczną miarką otrzymasz GRATIS!
Witamina C 1000 SOLHERBS zostanie dołożona do Twojego zamóienia!

REGULAMIN PROMOCJI

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji o nazwie „Odbierz gratis Witaminę C w proszku przy zakupie 2 dowolnych produktów” zwanej dalej „Promocją” jest spółka SOLHERBS Szczepankiewicz Spółka Jawna z siedzibą w Kamienicy 40 (62-530 Kazimierz Biskupi), NIP 6653026054, REGON: 384329047, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000803257, e-mail: biuro@solherbs.pl, nr telefonu: (63) 24 11 676 (zwana dalej „Organizatorem”). 

2. Promocja obowiązuje: na stronie www.solherbs.pl od dnia 15.03.2021 r. do dnia 31.03.2021 r. lub do wyczerpania zapasów (określone dalej jako „Okres Obowiązywania”). 

3. Treść niniejszego regulaminu Promocji („Regulamin”) jest dostępna na stronie internetowej sklepu internetowego SOLHERBS – www.solherbs.pl („Sklep”). 

§2 WARUNKI UCZESTNICWA W PROMOCJI

1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient (osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych), który w sklepie internetowym SOLHERBS dokona w Okresie Obowiązywania w ramach jednej transakcji zakupu 2 (lub więcej) dowolnych Produktów (,,Uczestnik’’). 

2. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji wyłącznie w Sklepie internetowym dostępnym pod adresem: www.solherbs.pl. 

3. Uczestnik, który spełni warunki określone w § 2 ust. 1 Regulaminu otrzyma 1 sztukę Witaminy C 1000 SOLHERBS w proszku z wygodną ekologiczną miarką, która dołączona zostanie do zamówienia.

4.Produkt Promocyjny zostanie wykazany na paragonie w kwocie 1 zł brutto, która zostanie jednocześnie odliczona od pozostałej kwoty transakcji.

4. W przypadku dokonania przez Uczestnika zwrotu produktów zakupionych w Okresie Obowiązywania Promocji, Uczestnik powinien niezależnie od odstąpienia od umowy w zakresie zwracanego towaru odstąpić także od umowy w zakresie Produktu, którego otrzymał w ramach Promocji. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy po odstąpieniu od umowy nadal jest spełniony warunek uprawniający do otrzymania produktu o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu lub przyczyną odstąpienia od umowy jest ewentualne ujawnienie się wady zakupionego towaru. 

5. Uczestnik ma możliwość wziąć udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 2 ust. 1 Regulaminu. 

6. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi u Organizatora.

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny. 

2. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu. 

3. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne. 

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w tym Kodeks cywilny. 

6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 15.03.2021 r.